Dowiedź się jak

10 wskazówek jak promować kulturę polską za granicą

Analiza dokumentów, stron internetowych, mediów społecznościowych, wywiady z kilkudziesięcioma praktykami i specjalistami, obserwacja wydarzeń w Londynie, Berlinie i Nowym Jorku pozwoliła nam zaproponować wskazówki dla wszystkich osób zaangażowanych w promocję kultury polskiej za granicą. Wierzymy, że pomogą one skutecznie działać zarówno przedstawicielom różnych instytucji i organizacji, twórcom i osobom realizującym działania upowszechniające.

WSKAZÓWKA I

PLANOWANIE I FINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Doświadczenia osób upowszechniających za granicą dzieła polskich twórców pokazują, iż działania takie muszą być odpowiednio wcześniej zaplanowane. Właściwe planowanie składa się z kilku etapów: diagnozy sytuacji, czyli krytycznej (uwzględniającej możliwości i problemy) oceny warunków realizacji planowanego wydarzenia; ustalenia zasobów potrzebnych do organizacji tego przedsięwzięcia, zarówno tych materialnych (budżetu, sprzętu), jak i niematerialnych (czasu czy kwalifikacji zespołu); identyfikacji celów – powinny one być jasno sformułowane i znane wszystkim uczestnikom biorącym udział w danym przedsięwzięciu; wyboru środków działania uwzględniających dostępne zasoby finansowe i niefinansowe.

Pokaż studium

Inne pomocne strony

WSKAZÓWKA II

KLUCZOWE KOMPETENCJE ZESPOŁU

Sprawnie działający zespół na rzecz upowszechniania kultury polskiej powinien składać się z osób, które posiadają odpowiednie kompetencje, tj. wiedzę i doświadczenie oraz wykazują żywe zainteresowanie rzeczywistością kultury i mają pasję do zgłębiania różnych aspektów kultury. To zespół złożony z kompetentnych osób, z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym i praktycznym, wyznaczonych do określonych zadań

Pokaż studium

WSKAZÓWKA III

KONTEKST DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Przed podjęciem decyzji o upowszechnianiu kultury polskiej w określonym regionie lub kraju warto poznać kontekst, w którym będzie się działać, podstawowe uwarunkowania społeczno-polityczne, partnera i ocenić szanse na twórczą współpracę. W pierwszym rzędzie warto zapoznać się z historią danego kraju, choćby pod kątem kluczowych wydarzeń i okresów historycznych, które miały wpływ na kształtowanie się jego kultury i tożsamości.

Pokaż studium

Inne pomocne strony

WSKAZÓWKA IV

WYBÓR OBIEKTU PROMOCJI

Obiektem promocji mogą być konkretne wytwory: książka, płyta czy eksponat, ale również – w sensie bardziej abstrakcyjnym – literatura, film, teatr, muzyka czy sztuki wizualne. W toku naszych badań spotkaliśmy się z różnymi wydarzeniami kulturalnymi, w trakcie których promowano określone wytwory polskiej kultury

Pokaż studium

WSKAZÓWKA V

ODBIORCY DZIAŁAŃ UPOWSZECHNIAJĄCYCH KULTURĘ

Przekaz dotyczący kultury nigdy nie ma jasno zdefiniowanej grupy adresatów, którą można zidentyfikować na podstawie jednego kryterium. Te same treści mogą być interesujące (lub wręcz przeciwnie) jednocześnie dla młodszych i starszych odbiorców, kobiet i mężczyzn, osób z polskim pochodzeniem i nieposiadających żadnych związków z Polską itp.

Pokaż studium

WSKAZÓWKA VI

KOMUNIKAT PROMOCYJNY

Przekaz promocyjny to komunikat lub informacja mająca na celu promowanie produktu, usługi, marki lub firmy w celu zwiększenia świadomości, zainteresowania lub sprzedaży. Przekazy promocyjne mogą się różnić w zależności od tego, czego dotyczą (temat).

Pokaż studium

WSKAZÓWKA VII

KANAŁY KOMUNIKACJI Z ODBIORCĄ WYDARZEŃ KULTURALNYCH

Kanał komunikacyjny to „środek lub platforma, umożliwiająca przekazanie treści od nadawcy do docelowego odbiorcy. Umożliwia m.in. budowanie relacji z odbiorcą. Optymalne wykorzystanie kanałów komunikacyjnych wymaga dopasowania ich do specyfiki grupy docelowej, jej preferencji komunikacyjnych oraz kontekstu przekazu. 

Pokaż studium

WSKAZÓWKA VIII

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Wnioski z naszych badań wskazują, że współpraca na rzecz promocji polskiej kultury za granicą może przybierać rozmaite formy, od doraźnej, okazjonalnej po trwałe sieci powiązań pomiędzy podmiotami w Polsce i za granicą, lokalnymi instytucjami kultury oraz organizacjami i twórcami polskimi mieszkającymi za granicą.

Pokaż studium

Inne pomocne strony

productvision.pl

mapa-interesariuszy

Zobacz artykuł

4grow.pl

twoje-mocne-slabe-strony-analiza-swot

Zobacz artykuł

anglopolishculturalexchange.org.uk

anglopolishculturalexchange

Zobacz artykuł

jaknapisac.com

analiza-swot-tows-wybor-strategii-ebook

Zobacz artykuł

WSKAZÓWKA IX

MONITOROWANIE EFEKTÓW DZIAŁAŃ

Zarówno praktycy jak i eksperci biorący udział w naszych badaniach podkreślali konieczność cyklicznego monitorowania efektów prowadzonych działań upowszechniających polską kulturę za granicą. Monitorowanie przebiegu samego wydarzenia kulturalnego (procedur, zaangażowania zespołu, wydatkowania itd.), jak i jego efektów należy realizować na bieżąco.

Pokaż studium

WSKAZÓWKA X

POGŁĘBIANIE WIEDZY O SKUTECZNYCH DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH

Jak wynika z naszych badań, sukces w obszarze promocji polskiej kultury za granicą w dużej mierze jest rezultatem gromadzenia doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami z innymi instytucjami. Dostrzegliśmy, iż pogłębiane wiedzy o skutecznych działaniach promocyjnych w obszarze kultury w praktyce oznacza przede wszystkim

Pokaż studium