Poznaj nas

PROJEKT

Opracowanie i upowszechnienie narzędzi wspierających promocję polskiej kultury za granicą”

Okres realizacji: 2022-2024 (24 miesiące)
Źródło finansowania: Zadanie finansowane jest z budżetu państwa w ramach programu o nazwie  „Nauka dla Społeczeństwa”.
Wartość finansowania i całkowita wartość zadania: 796 145,00 zł.

CEL PROJEKTU

Wizerunek Polski jest niezwykle cennym kapitałem wspomagającym realizację planów politycznych i gospodarczych kraju, takich jak np. umocnienie Polski na arenie międzynarodowej, sukces rynkowy polskich produktów czy napływ kapitału zagranicznego. Mówiąc o marce narodowej jako o całości wizerunku, reputacji i autorytetu Polski, należy mieć na względzie rosnącą siłę oddziaływania kultury. Stanowi ona nieodłączny atrybut wykorzystywany w promocji kraju zaraz obok walorów turystycznych i produktów eksportowych. Na te właśnie obszary stawiają państwa przodujące w rankingach Nation Brand Index, w których miejsce marki „Polska” poprawiło się zaledwie o jeden poziom z 23 w 2015 roku do 22 w 2020 roku. Kultura – obok gospodarki – powinna stać się elementem wpływającym na skuteczne budowanie tego wizerunku – Polski jako kraju przyjaznego, nowoczesnego, otwartego, szanującego tradycję i kreatywnie wybiegającego w przyszłość. Taki wizerunek odpowiada wartościom Marki Polska wypracowanym w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Promocji RP (2018). Zgodnie z dokumentacją strategiczną ma być ona innowacyjna, inspirująca, przyjazna i otwarta. Aktualna koncepcja Marki Polska czerpie również z wcześniejszej koncepcji “creative tensions” (2003) opracowanej przez Wally Olinsa.

To właśnie kultura pozwala zagranicznemu odbiorcy lepiej zrozumieć Polskę, zbudować do niej zaufanie i skojarzyć ją z pozytywnymi wartościami, a już dzisiaj jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych elementów marki narodowej poza granicami kraju. Ponadto w odniesieniu do Polaków mieszkających za granicą – podtrzymuje tożsamość i poczucie przynależności do wspólnoty narodowej.

Głównym celem projektu PolCA (Polish Culture Abroad) jest promowanie badań humanistycznych poprzez opracowanie i upowszechnienie – we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – narzędzi wspierających spójną promocję polskiej kultury na arenie międzynarodowej w oparciu o dotychczasową diagnozę jej deficytów, badania terenowe i koncepcję Marka Polska. Narzędzia takie dotychczas nie powstały i – jak wskazują dotychczasowe badania – są potrzebne osobom i podmiotom zaangażowanym w promocję polskiej kultury za granicą (pracownicy Instytutów Polskich, branżowych, instytucji kultury, stowarzyszenia, twórcy, przedstawiciele mediów oraz administracji). Wynika to przede wszystkim ze zdiagnozowanego braku spójności działań oraz niezbadanego dotychczas wpływu zarówno na budowanie Marki Polska jak też i podtrzymywanie tożsamości kulturowej Polaków mieszkających za granicą. Ponadto, w wypracowaniu właściwych narzędzi wspierających działania promocyjne, niewielki udział mieli przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych.

Promocję kultury rozumiemy szeroko jako oddziaływania na obcokrajowców, polegające na przekazaniu im informacji o kulturze, które mają zwiększyć wiedzę na temat Polski i jej kultury w celu stworzenia pozytywnego wizerunku Polski i zapewnienie jej pozycji na świecie. Promocja kultury obejmuje również Polaków zamieszkałych za granicą i ma na celu podtrzymywanie tożsamości, kreowanie postaw patriotycznych i poczucia wspólnoty narodowej

Narzędzia wspierające promocję polskiej kultury za granicą zostaną opracowane na podstawie aktualnych dokumentów dotyczących promocji Marki Polska, badań w Polsce oraz w trzech wybranych krajach o bogatej tradycji obecności Polaków: Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii przy udziale ekspertów i przedstawicieli otoczenia społeczno- gospodarczego. Badania terenowe będą m.in. uwzględniać techniki etnograficzne wypracowane w ramach antropologii (nauki o kulturze) i socjologii humanistycznej – dwóch dyscyplin, których przedmiotem jest kultura i sposób w jaki kształtuje ona tożsamość jednostek i zbiorowości, a także – percepcję „Innych”. Badania tego typu nie były dotychczas realizowane w obszarze promocji kultury. Ograniczały się one głównie do sporadycznych badań sondażowych dot. „rozpoznawalności” elementów Marki Polska

Zadania w projekcie

  1. Rozpoznanie skutecznych metod i dobrych praktyk promocji polskiej kultury dla podtrzymania tożsamości kulturowej Polaków za granicą i budowania marki Polska
  2. Opracowanie narzędzi wspierających podmioty i osoby zaangażowane w promocję polskiej kultury za granicą napodstawie wyników badań humanistycznych
  3. Utworzenie portalu internetowego poświęconego badaniom i wspieraniu promocji polskiej kultury za granicą zgodnie z metodyką projektowania zorientowanego na użytkownika i standardami dostępności WCAG
  4. Upowszechnienie wyników badań, współpracy między nauką i otoczeniem społ-gosp oraz produktów projektu poprzez działania popularyzatorskie i edukacyjne

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PISZĄ O NAS

Nowy dziennik

Tytuł 1

Zobacz artykuł

Nowy dziennik

Tytuł 2

Zobacz artykuł