WSKAZÓWKA III

Przed podjęciem decyzji o upowszechnianiu kultury polskiej w określonym regionie lub kraju warto poznać kontekst, w którym będzie się działać, podstawowe uwarunkowania społeczno-polityczne, partnera i ocenić szanse na twórczą współpracę. W pierwszym rzędzie warto zapoznać się z historią danego kraju, choćby pod kątem kluczowych wydarzeń i okresów historycznych, które miały wpływ na kształtowanie się jego kultury i tożsamości. Znajomość ważnych momentów, takich jak rewolucje społeczno-polityczne, zmiany granic pod wpływem wojen, wpływy religijne i przemiany kulturowe pozwolą lepiej zrozumieć mentalność narodową i kontekst, w którym będziesz działać. Dobrze jest też poznać historię stosunków pomiędzy Polską a krajem docelowym. Poza tym należy uwzględnić:

  • kontekst polityczny,
  • prawo i przepisy,
  • czynniki gospodarczo-ekonomiczne,
  • dane demograficzne,
  • kulturę danego kraju, z uwzględnieniem różnic regionalnych, lokalnych i etnicznych.

Podejmując rożne inicjatywy, których celem jest promocja własnej kultury, wymiana kulturowa i/lub dialog międzykulturowy ważne jest uwzględnienie politycznych uwarunkowań. Kontekst polityczny wpływa na warunki współpracy z innymi państwami, umowy wizowe i regulacje dotyczące przepływu ludności, w tym artystów; to z kolei może wpływać na możliwość podróżowania i występowania artystów w danym kraju. Różne systemy polityczne mogą ułatwiać lub utrudniać współpracę na poziomie wymiany kulturowej.

Każdy kraj ma własny system prawny, przepisy i procedury, które porządkują i regulują organizację wydarzeń kulturalnych (festiwali, pokazów sztuki, imprez plenerowych i innych). W niektórych krajach mogą istnieć specyficzne procedury rejestracyjne lub potrzeba zdobycia zezwolenia na zorganizowanie wydarzenia kulturalnego. Trzeba zatem pamiętać o możliwej potrzebie wypełnienia odpowiednich wniosków i ich terminowym złożeniu. Niekiedy niezbędne jest przedstawianie szczegółowych planów organizacji wydarzenia. Dużym utrudnieniem są różne systemy księgowania wydatków, fakturowania i finansowania wydarzeń. Należy zwrócić uwagę na obieg dokumentacji regulującej współpracę.

Zrozumienie gospodarki kraju docelowego pozwoli ocenić potencjał rynkowy dla polskiej kultury i sztuki. Warto zbadać siłę nabywczą, preferencje konsumentów, trendy kulturalne i artystyczne oraz zapotrzebowanie na różne formy kulturalne. To pomoże dostosować ofertę i strategię promocyjną do specyfiki rynku docelowego.

Warto wiedzieć, ile osób mieszka w danym kraju, regionie i/lub mieście, aby oszacować potencjalną liczbę odbiorców planowanej popularyzacji i promocji kultury To pomoże w określeniu skali i zakresu działań promocyjnych. Warto też zapoznać się ze strukturą demograficzną kraju, w tym ze względu na wiek, płeć, etniczność i ewentualnie inne czynniki. Kluczowa elementem badania danych demograficznych powinna być dogłębna analiza raportów i analiza statystyk publicznych. Analizy te mogą dostarczyć nie tylko rzetelnej wiedzy na temat populacji danego regionu, ale też informacji nt. trendów, potrzeb i preferencji odbiorców kultury. Należy wreszcie uwzględnić różnorodne populacje imigrantów oraz liczne grupy etniczne, jakie mogą występować w danym kraju.

Kultura danego państwa, kultura narodowa, regionalna i lokalna różnią się od siebie na wielu poziomach i obejmują inne zakresy. Ponadto w granicach danego państwa istnieją i ścierają się różne kultury, przede wszystkim kultura narodowa, kultury regionalne i lokalne.

Andrzej Dąbrowski

Bibliografia:

Bernard H.R., Gravlee C.C (2014), Handbook of Methods in Cultural Anthropology, Rowman & Littlefield Publishers.

Caldwell P.C., Hanshew K. (2018), Germany Since 1945: Politics, Culture, and Society, Bloomsbury Publishing.

Colvin S., Taplin M. (2015), The Routledge Handbook of German Politics & Culture, Routledge.

Ford B. (red.) (1992), Cambridge Cultural History of Britain, vol. 9, Modern Britain, Cambridge University Press.

Hammersley M. Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Poznań.

Hartley J., Pearson R.E. (red.) (2000), American Cultural Studies: A Reader, Oxford: Oxford University Press.

Kaniowska K. (1999), Opis – klucz do rozumienia kultury, Łódź.

Kurczewska J. (red.) (2000), Kultura narodowa i polityka, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Montserrat Guibernau M., Rex J., (red.) (1997), The Ethnicity Reader: Nationalism, Multiculturalism and Migration, Polity Press.

Takaki R. (2008), A Different Mirror: A History of Multicultural America, New York: Back Bay Books, Little, Brown, and Company.

Woodard C. (2011), American Nations: A History of the Eleven Rival Regional Cultures of North America, Penguin.